Skolchefsmötet:

Under v.17 rapporterade skolcheferna i Skaraborg från sitt samverkansmöte. Där beslutades att studentavslutningarna i Skaraborg ska hållas utan föräldrar och anhöriga. Varje kommun utformar därefter sin egen studentavslutning utifrån denna grundförutsättning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Gymnasieskolornas möte:

På fredagen i samma vecka sammanträdde representanter från alla kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet och även här diskuterades olika alternativ för studentavslutningen.

 

Studentkommittémötet:

På eftermiddagen samma fredag träffades gymnasiechef och studentkommittén på Google Meet för att stämma av det aktuella läget. Skolluncher diskuterades och skollunch till alla gymnasister kommer erbjudas så fort alla praktiska detaljer är lösta. Främsta frågan var dock studentavslutningen. Återkoppling från skolchefernas och gymnasieskolornas möten delgavs ungdomarna i studentkommittén, men inga beslut fattades.

Nästa möte då diskussionen återupptas är fredagen den 8/5 kl.15.00, även detta på Google Meet.